3981- YAHYA ALEYHİSSELÂM يحيى : «Hazret-i Yahya, Zekeriyya Aleyhisselâm’ın oğludur. Onun ihtiyarlığı zamanında zevcesi İşa’dan dünyaya gelmiştir.

Daha genç iken kendisine Peygamberlik ihsan olundu. Rivayete nazaran Hazret-i Musa’nın şeriatıyla amel ederdi, sonra İncil-i Şerif’in Hazret-i İsa’ya verilmesi üzerine İsa Aleyhisselâm’ın şeriatıyle amele me’mur olmuştu.

Yahya Aleyhisselâm Hazret-i İsa Aleyhisselâm’ın şeriatıyla amele başladığı bir sırada idi ki, Benî İsrail’in reisi olan “Hiredus” Musa Aleyhisselâm’ın şeriatı üzere kendi kardeşinin kızını almak istedi. Fakat Hazret-i Yahya, İsa Aleyhisselâm’ın şeriatına mebni bu nikahın artık caiz olmayacağını bildirdi. Bunun üzerine muhteris reis, gücenip o masum peygamberi henüz otuz yaşlarında iken şehid etti. Bu şehadet rivayete nazaran Hazret-i İsa’nın semaya kaldırılmasından bir sene evvel vuku bulmuştur. Bu cinayete cür’et edenler bunun cezasını çekmiş, yurdları harab olmuş, nesilleri kesilip gitmiştir. Âhirette görecekleri azab ise her türlü korkunç tasavvurların fevkindedir.» (B.İ.İ. 490)

3982- Bu gelen âyette örnek faziletleri bildiren Hz. Yahya’nın (A.S.) ihtiyar olan anasından doğuşu, hilaf-ı âdet hârika bir hâdise olup, Hz. İsa’nın (A.S.) babasız dünyaya gelmesine bir tasdiktir. Kur’anda şöyle buyurulur:

«(3:39) مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللّٰهِ Allah’dan bir kelime yani, İsa’yı musaddık. -Burada Hazret-i Yahya’nın Hazret-i İsa’yı ilk tasdik eden zat olduğu zikrediliyor. Bu tasdik Yahya’nın rahm-ı madere düşmesiyle başlamıştır. Çünkü “âkır” hayz ü nifastan kesilmiş pek ihtiyar bir kadının hamli de hilaf-ı âdet bir şeydir. Binaenaleyh Yahya, Cenab-ı Allah’ın hilaf-ı âdet şeyler halk edebileceğine fiilen bir şahiddir. Ve onun vücuduyla asıl tasdik ettiği de (3:40) اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَٓاءُ kelâmıdır. Bu ise Meryem’in de hilaf-ı âdet olarak hâmil olabileceğini tasdiktir. Bu mana iledir ki, valide-i Yahya’nın Hazret-i Meryem’e “Benim karnımdaki senin karnındakini tasdik ediyor” dediği rivayet olunuyor.

سَيِّدًا Bir efendi: kerim, halim, batıla tenezzül etmeden hüsn-ü suretle nâsın rızasını alır, akranına faik, riyasete lâyık حُصُورًا kudreti var iken gerek kadın ve gerek sair şehevat-ı dünyadan nefsini son derece hasr u zabt eden mücerred, afif, zahid, târik-i dünya, bir hadis-i Nebevîde varid olduğu üzere bir hatîe yapmamış, gönlünden bir masiyet arzusu da geçmemiş, musaddık-ı kelime olan Yahya böyle bir efendi, böyle bir zahid, böyle bir Nebiyy-i Salih idi.

3983- Hazret-i Yahya’nın Hazret-i İsa’dan sinnen altı ay büyük olduğu ekseriyetle mervidir. Maamafih üç yaş da denilmiştir. Müşarünileyh ref’-i İsa’dan mukaddem şehid edilmiştir. Bir hadis-i şerifte şöyle mervidir: “Dünyanın Allah’a karşı haysiyetsizliğindendir ki, Yahya ibn-i Zekeriya’yı bir kadın öldürmüştür. Meryem’in mütekeffili, Yahya’nın babası olan ve gayz u iftiralarla şehid edilen Hazret-i Zekeriya da böyle nezih ve fevkalâde bir mazhariyet-i Rabbaniyede idi.» (E.T. 1095)

3984- Kur’andan birkaç not:

-Hz. Zekeriya’ya (A.S.) Yahya’nın (A.S.) müjdelenmesi: (19:7) (21:89, 90)

-Hz. Yahya’nın (A.S.) yüksek faziletleri: (19:12 ilâ 15)

-Hz. Yahya’nın (A.S.) seyahati: (6:85)

Yukarı Çık