MGA MA'ANA / A

ÂYAH -  آية

 

Kaaden. So maliwanag a poriba a daa makaphpalaw ron. So maliwanag a nanao. Tanda. Mmsa; So ayah na skaniyan i daa lawan iyan a maito a sabaad ko Kur’an. So manga miyasowasowa a kiya sabapan ko ma’nawi a kiya pakanaw ago kiya pokaw.

 

 

Yukarı Çık