MGA MA'ANA / H

HAKK - حقّ

 

 

Giyaya so pitibarangan a ma’ana o Hakk:

- So pyur. So mataan. So katanto.

- So bnar a isaisa, Allah (‘Azza wa jalla). So kalima a pyur. So Kur’an  ago so omani isa ko katigan a mipantagon.

- So insarat a Ilahi. So takdir o Allah. So daa rowar on a bnar a agama, so agama a Islam.

- So pyur o di na so misasarta o nganin. Adn a kipantag iyan.

- So soranga o bâtil. So misasarta o hakikah.

- So kalilimod a matamataan dn a miyanggolaola o di na khanggolaola. Kiyamah.

- So kalima a hakk na kapakay a pompongan o kalima a (verb, name or adjective) lagid o hakikahtahkîkmuhakkik, hukûk, etc.

- So adat, kormat/hormat, madasg.

- So Hakk na maa-adn ago tatap a shay’, na da mapakay so kiphalaw non. Sabap ko so kaa-adn o Allah (‘Azza wa jalla) na tatap ago so rubûbiyyah niyan na matatangkd a maa-adn, na so Hakk na isa ko Ngaran iyan a monmpaat ko Jalâl iyan.

- Totogowa ago kapatotan. So Hakk na miya aloy a so skaniyan a miyangadn a gii mangongonotan ko hikmah ago so Hakk na apiya antonaa a inadn (mahlok) a gii mangongonotan ko hikmah. Kagiya maoto na so Allah (‘Azza wa jalla) na pingaranan sa Hakk nago so langon a psowaan iyan na bthowan sa hakk.

- Wahy. Hikmah. Daag. Kapipiya ginawa. So kagowad a maka ookit ko istikâmah.

-  So kokoman a miyabaloy sii ko panton o hikmah.

    Sa ibarat, sii ko katigan a “Giyaya a kokoman na hakk.”

- Apiya antonaa a nganin mipantag  sii ko kiya kokom o Allah. So miyasowasowa a ininsarat o Allah. Kadar ago kadha.

- Kaadilan. Kaontol. Katotoman. Kagiya maoto na so pagtaw o kaadilan na pingaranan sa ahl al-hakk.

- Tangkd, disadi. Di miphndarainon, di kalidasan. Paliyogat. Kapaparalo, kapapaliyogat. So shay’ a wajib ago kinanglan.

  Sa ibarat, sii ko katigan a “So kanggalbk na hakk.” Ma’ana niyan na so kanggalbka on na wajib ago kinanglan.

- So klim ago karororaw. So kabnar. So shay’ a kapakay a i klim a maka golalan ko kabnar odi na miya sokat. So bayad, so sokay, arga. So kabnar a inibgay ko taw kaan gii mkapamgay sa shay’. So kabnar ko kapakatangan a inibgay a Sharî’ah. Kagiya maoto na so kaalim ko kokoman na pingaranan sa Hukûk, so madakl a hakk.

- So kabnar odi na so patot a bagian o Allah, so bayadan o manosiya ko Allah datar o kapangongonotan, ibâdah, etc.

- Apiya antonaa  a di miphndarainon  kaan maiipat so kaoyagoyag. So kabnar o kaoyagoyag.

 

Yukarı Çık